فرخوان مرکز نکسوس برای همکاری

اگر در هر یک از رشته های زیرتحصیل می‌کنید

اگر در هر یک از حوزه های زیر متخصص هستید

اگر دارای هریک از مهارت های زیر هستید

اگر به دنبال هر یک از مزایای زیر هستید

به مرکز نکسوس و اچ‌اس‌ای بنیاد دانشگاه امیرکبیر بپیوندید


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
فرخوان مرکز نکسوس برای همکاری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *