به مرکز نکسوس بپیوندید

اگر در هر یک از حوزه های نکسوس ( اثر متقابل بین اِلمان‌های انرژی، آب، خاک، کشاورزی، غذا، محیط زیست و تغییر اقلیم، به صورت دوگانه و چندگانه ) یا اچ‌اس‌ای تمایل به همکاری دارید به مرکز نکسوس و بنیاد دانشگاه امیرکبیر بپیوندید

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
به مرکز نکسوس بپیوندید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *